• dsa
Gạo Bảo Minh - Giống Nhật 3kg

Gạo Bảo Minh - Giống Nhật 3kg

Giá: 123.000 VND
Tình trạng: Còn hàng
Gạo Bảo Minh - Tám thái đỏ 3kg

Gạo Bảo Minh - Tám thái đỏ 3kg

Giá: 128.000 VND
Tình trạng: Còn hàng
Gạo Xi Dẻo 5kg - Bảo Minh

Gạo Xi Dẻo 5kg - Bảo Minh

Giá: 90.000 VND
Tình trạng: Còn hàng
Gạo Nếp Cái Hoa Vàng 1kg - Bảo Minh

Gạo Nếp Cái Hoa Vàng 1kg - Bảo Minh

Giá: 35.000 VND
Tình trạng: Còn hàng
Gạo ST25 3Kg - Bảo Minh

Gạo ST25 3Kg - Bảo Minh

Giá: 210.000 VND Khuyến mại: Mua 1 tặng 1
Khuyến mại: Mua 1 tặng 1
Tình trạng: Còn hàng
Gạo Nếp Cẩm 2kg - Bảo Minh

Gạo Nếp Cẩm 2kg - Bảo Minh


160.700 VND
Khuyến mại: 128.600VND Khuyến mại: Giảm 20%
Khuyến mại: Giảm 20%
Tình trạng: Còn hàng
Gạo Nếp Nương Điện Biên 2kg - Bảo Minh

Gạo Nếp Nương Điện Biên 2kg - Bảo Minh


92.700 VND
Khuyến mại: 78.795VND Khuyến mại: Giảm giá 15%
Khuyến mại: Giảm giá 15%
Tình trạng: Còn hàng
Gạo tám Thái Lan đặc biệt (gạo Cung Đình ) 5Kg - Bảo Minh

Gạo tám Thái Lan đặc biệt (gạo Cung Đình ) 5Kg - Bảo Minh


130.000 VND
Khuyến mại: 104.000VND Khuyến mại: Giảm 20%
Khuyến mại: Giảm 20%
Tình trạng: Còn hàng
Gạo tám thơm Hải Hậu nhãn xanh 3Kg - Bảo Minh

Gạo tám thơm Hải Hậu nhãn xanh 3Kg - Bảo Minh

Giá: 110.000 VND Khuyến mại: Mua 1 tặng 1
Khuyến mại: Mua 1 tặng 1
Tình trạng: Còn hàng
Gạo tám thơm Hải Hậu 5Kg - Bảo Minh

Gạo tám thơm Hải Hậu 5Kg - Bảo Minh


131.100 VND
Khuyến mại: 104.900VND Khuyến mại: giảm 20%
Khuyến mại: giảm 20%
Tình trạng: Còn hàng
Gạo tám thơm giống Thái Lan sữa 3kg -  Bảo Minh

Gạo tám thơm giống Thái Lan sữa 3kg - Bảo Minh

Giá: 125.000 VND Khuyến mại: Mua 1 tặng 1
Khuyến mại: Mua 1 tặng 1
Tình trạng: Còn hàng
Gạo tám thơm giống Thái Lan Bảo Minh High Quality 3Kg

Gạo tám thơm giống Thái Lan Bảo Minh High Quality 3Kg


116.000 VND
Khuyến mại: 63.800VND Khuyến mại: Giảm giá 45%
Khuyến mại: Giảm giá 45%
Tình trạng: Còn hàng
Gạo tám thơm Điện Biên gặt non Luxury 5Kg - Bảo Minh

Gạo tám thơm Điện Biên gặt non Luxury 5Kg - Bảo Minh

Giá: 233.000 VND Khuyến mại: Giảm giá 40%
Khuyến mại: Giảm giá 40%
Tình trạng: Còn hàng
Gạo tám thơm Điện Biên 3Kg

Gạo tám thơm Điện Biên 3Kg

Giá: 110.000 VND Khuyến mại: Mua 1 tặng 1
Khuyến mại: Mua 1 tặng 1
Tình trạng: Còn hàng
Gạo Séng Cù Bảo Minh 5Kg

Gạo Séng Cù Bảo Minh 5Kg

Giá: 185.000 VND
Tình trạng: Còn hàng
Gạo Nếp Tú Lệ 1kg - Bảo Minh

Gạo Nếp Tú Lệ 1kg - Bảo Minh


59.000 VND
Khuyến mại: 50.200VND Khuyến mại: Giảm 15%
Khuyến mại: Giảm 15%
Tình trạng: Còn hàng
Gạo Lứt Huyết Rồng 1kg - Bảo Minh

Gạo Lứt Huyết Rồng 1kg - Bảo Minh


48.000 VND
Khuyến mại: 43.200VND Khuyến mại: Giảm 10%
Khuyến mại: Giảm 10%
Tình trạng: Còn hàng
Gạo Lức Đặc Sản 2kg -  Bảo Minh

Gạo Lức Đặc Sản 2kg - Bảo Minh


68.000 VND
Khuyến mại: 61.200VND Khuyến mại: Giảm giá 10%
Khuyến mại: Giảm giá 10%
Tình trạng: Còn hàng
Gạo Giống Nhật 5kg - Bảo Minh

Gạo Giống Nhật 5kg - Bảo Minh

Giá: 185.000 VND Khuyến mại: Mua 5kg tặng 3kg
Khuyến mại: Mua 5kg tặng 3kg
Tình trạng: Còn hàng
Gạo Bắc Hương Hải Hậu 5kg - Bảo Minh

Gạo Bắc Hương Hải Hậu 5kg - Bảo Minh


110.000 VND
Khuyến mại: 99.000VND Khuyến mại: Giảm giá 10%
Khuyến mại: Giảm giá 10%
Tình trạng: Còn hàng
Gạo Tám Thái Đỏ 5kg - Bảo Minh

Gạo Tám Thái Đỏ 5kg - Bảo Minh

Giá: 210.000 VND Khuyến mại: Mua 5kg tặng 3kg
Khuyến mại: Mua 5kg tặng 3kg
Tình trạng: Còn hàng